පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත,
කොළඹ - 07,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය : +94 11 2692840, +94 11 2692841
ෆැක්ස් : +94 11 2696250
විද්‍යුත් තැපැල :  http://info@archaeology.gov.lk


reload.gif