ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව අප අමතන්න විමසීම්

හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

248 – 1/1 ගාලු පාර,
කොළඹ 04,
ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථනය : +94 11 2552641
ෆැක්ස් : +94 11 2552825
විද්‍යුත් තැපැල :  http://hindudept.gov.lk


reload.gif