මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු

ඇමතුම් තොරතුරු

ඇමතුම් තොරතුරු

තනතුර

නිලය

දුරකතන අංකය

පුරාවිද්‍යා අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල්

මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා

+94-11-2695255

අතිරේක අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල්  (පාලන)

පී. ඒ. එස්. එච්. බොරලැස්ස මිය

+94-11-2683470

වැ.බ. අතිරේක අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල් (ශ්‍රාස්ත්‍රිය)

ප්‍රසන්න බි. රත්නායක මහතා

+94-11-2693216
පාලන අංශය (1 වන මහල)

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

ප්‍රසාදනී අමරසිංහ මිය

+94-11-2676449

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

එන්.ඒ.එම්. විමලසේන මහතා

+94-11-2691985

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)

-


පරිපාලන නිලධාරි

ටී.ජී.ටී.  දමයන්ති අයිරාංගනී මිය

+94-11-2691985

ප්‍රධාන කළමණාකරන සහායක ඒ.ඩී.එස්. චන්දන මහතා +94-11-2667155
මූල්‍ය අංශය (1 වන මහල)

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (වැ.අ)

ඒ.එල්.ඒ.සී. පෙරේරා මහතා

+94-11-2667154

ගණකාධිකාරී

බී.ඩබ්ලිව්.සී.එස්.  වීරතුංග මහතා

+94-11-2694728

ගණකාධිකාරී

 

+94-11-2694728
නීති අංශය (M මහල)

නීති නිලධාරි

රෝහණ කාරියවසම් මහතා

+94-11-2692843
පුරාවස්තු විනාශය වැලැක්වීමේ විශේෂ ඒකකය (M මහල)

ගවේෂණ නිලධාරි

ටී.එම්.සී. බණ්ඩාර මහතා

+94-117222333
විගණන අංශය (M මහල)

විගණන අධිකාරි

ඒ.යු.ආර්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා

+94-11-2688575
අභයන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ඒ.එල්.ඒ.සී. පෙරේරා මහතා

+94-11-2665883
කෞතුකාගාර අංශය

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කෞතුකාගාර)

පී.එස්.කේ. පෝරඹගේ මහතා.

+94-112680628
බිම් මහල

පිළිගැනීමේ නිලධාරි


ජගද්දලා දේසිරිනි මිය

+94-11-2692840

+94-11-2692841
ගවේෂණ අංශය (2 වන මහල)

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (චංචල දේපල)

යු.බී.ජී. විරාජ්.එන්.බාලසුරිය  මහතා

+94-11-2696514

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නිශ්චල දේපල)

කේ.ඩී. පාලිත වීරසිංහ මහතා

+94-11-2696514
කැණිම් අංශය (2 වන මහල)

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කැණිම්)

පී.එස්.කේ. පෝරඹගේ මහතා

+94-11-2696808
අභිලේඛන නාණක විද්‍යා (2 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ (අභිලේඛන නාණක විද්‍යා)

සුමිත් නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතා

+94-11-2695609

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අභිලේඛන නාණක විද්‍යා)


නඩත්තු අංශය (2 වන මහල)

වැ. බ. අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

වරුණි ජයතිලක මිය

+94-11-2692844

වැ. බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

පාලිත සමරකොන් මහතා

+94-11-2692844

වැ. බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

උත්පල කරුණාසේකර මහතා

+94-11-2692844
වාස්තු විද්‍යා අංශය (3 වන මහල)

අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

ප්‍රසන්න බි. රත්නායක මහතා

+94-11-2693216

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

දීපාල් විජේතිලක මහතා

+94-11-2693216

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

වරැණි ජයතිලක මිය

+94-11-2693216

වැ.බ.සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

පුබුදු සමන්තිලක මෙනවිය

+94-11-2693216
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු

සිවිල් ඉංජිනේරු

ඩී. ඒ. රසික දිසානායක මහතා

+94-11-2693216

ප්‍රවර්ධන අංශය (3 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ  (ප්‍රවර්ධන)

දීපාල් විජේතිලක මහතා

+94-11-2688326

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ප්‍රවර්ධන)

ඩී. ඒ. රසික දිසානායක මහතා

+94-11-2688326
රසායන සංරක්ෂණ අංශය (3 වන මහල)

අධ්‍යක්‍ෂ (රසායන සංරක්ෂණ)

කේ.ජී.ආර්. කුරුප්පු ආරච්චි මිය

+94-11-2691960

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (රසායන සංරක්ෂණ)

ටී.එම්.එච්. ද සිල්වා මෙනවිය

+94-11-2691960

පුරාවස්තු විනාශය වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකය (පැරණි ගොඩනැගිල්ල)

පොලිස් අධිකාරි / අධ්‍යක්‍ෂ

ප්‍රියන්ත ලියනගේ මහතා

 

පොලිස් ස්ථානාධිපති

එම්.ආර්.ඩි.අමරරත්න මහතා

+94-11-2694727
ව්‍යාපෘති සැලසුම් හා අධීක්ෂණ අංශය (4 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)

 

+94-11-2692842

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්) බී.එම්්.ඒ.පී. බස්නායක මහතා
+94-11-2692842

අංශ ප්‍රධානී

පී.කේ. සුජීවා ප්‍රියංගනී මිය

+94-11-2692842
ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාල

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (බස්නාහිර)

මහින්ද කරුණාතිලක මහතා

+94-11-2667377

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මධ්‍යම)

ඩී.එම්.බී.ජේ.බී. දිසානායක මහතා

+94-81-2222336

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ගාල්ල/මාතර)

වසන්ති අලහකෝන් මිය

+94-91-2234071

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වයඹ)

එල්.එම්. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා

+94-37-2291065

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ අධ්‍යක්‍ෂ (බදුල්ල)

ඉනෝකා බාලසූරිය මිය

+94-55-2222637

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අනුරාධපුර)

ඩී.එම්. පියතිලත මහතා

+94-25-2222411

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කෑගල්ල)

එච්.බී.ඒ.කේ. නිල්මල්ගොඩ මහතා

+94-36-2232674

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අම්පාර/මඩකලපුව)

මහින්ද කරුණාතිලක මහතා

+94-63-2222017

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (යාපනය/කිලිනොච්චි)

නලින් වීරරත්න මහතා

+94-21-2224574

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ත්‍රිකුණාමලය)

වයි. ඩබ්. යූ. එම්. ආනන්ද මහතා

+94-26-2221530

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වවුනියාව/මුලතිව්/මන්නාරම)

ආර්.ජී.ජයතිලක මහතා

+94-24-2224805

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මොනරාගල)

නවරත්න කරවුගහංග මහතා

+94-55-2277738

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (හම්බන්තොට) වසන්ති අලහකෝන් මිය +94-47-2256688
වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පොලොන්නරුව) ඕ. ආර්.ජයතිලක මහතා +94-27-2224066
වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (රත්නපුර) ආර්.ඒ.එල්. තිලකව්න මහතා +94-45-2233737
සංචාරක බංගලා

අනුරාධපුර


+94-25-2056033

දියතලාව


+94-57-2229087

කතරගම


+94-47-2235168

පොළොන්නරුව


+94-27-2224066

බුදුරැවගල


+94-55-3553617

ත්‍රිකුණාමලය


+94-26-4920977
වැඩබිම් කාර්යාල

අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය


+94-25-3856564

අනුරාධපුර වැඩබිම් කාර්යාලය


+94-25-2222036

අනුරාධපුර දත්ත විශ්ලේෂණ ගබඩාව


+94-25-2252739

මිහින්තලේ වැඩබිම


+94-25-2266005

නෙළුම් පොකුණ වැඩබිම


+94-25-4925611

රිදී කන්ද වැඩබිම


+94-26-4920977

පුත්තලම උප කාර්යාලය


+94-32-2265861අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 ජනවාරි 02 වෙනි සෙනසුරාදා, 01:57