ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව අප අමතන්න ඇමතුම් විස්තර

ඇමතුම් විස්තර

නිලධාරියාගේ නම තනතු දුරකථන අංක විද්‍යුත් තැපෑල‍
කාර්යාලය Facsimile දිගුව

ඒ. උමාමහේෂ්වරන්

අධ්‍යක‍්ෂ

+94 112 552643 +94 112 552825 101 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 112 552824 112 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ආර්. කර්ජින්

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

+94 112 503740 105 adadmin@hindudept.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 112 552642 120 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කේ. හේමලෝගිනී මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 112 554278 201 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2022 අප්‍රේල් 26 වෙනි අඟහරුවාදා, 00:10 )