මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් හා ඇගයුම්

ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් අංශය

හැඳින්වීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන සකස් කිරීම, අධීක්‍ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම් හා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය / දෙපාර්තමේන්තුව / අනෙකුත් බාහිර ආයතන හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.

කාර්යභාරය

  1. ව්‍යාපෘති යෝජනා ලබා ගෙන වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම.
  2. ව්‍යාපෘති යෝජනා අනුමත කිරීම / වැය සටහන් කිරීම සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන අංශ ප්‍රධානීන් / පළාත් ප්‍රධානින් වෙත ලබා දිම.
  3. ව්‍යාපෘති පසු විපරම් කිරීම හා ව්‍යාපෘතිවල අන්තර්කාලීන ප්‍රගති වාර්තා ලබා ගැනීම.
  4. ව්‍යාපෘති නිම වීමෙන් පසු ව්‍යෘපාති මූලික වාර්තා Preliminary Report අදාළ පලාත් ප්‍රධානීන්ගෙන් සහ අංශ ප්‍රධානීන්ගෙන් ලබා ගැනීම.
  5. අවසාන ව්‍යෘපති වාර්තා (ශාස්ත්‍රීය වාර්තා Aili Report පළාත් ප‍්‍රධානීන්ගෙන් සහ අංශ ප්‍රධානීන්ගෙන් ලබාගැනීම.
  6. දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ව ඉල්ලනු ලබන තොරතුරු අමාත්‍යාංශ / බාහිර ආයතන සහ පුද්ගලයන් වෙත ලබාදීම.
  7. පුරාවිද්‍යා උපදේශ මණ්ඩලයේ රැස්වීම් / මාණ්ඩලික නිලධාරී රැස්වීම් / ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරී රැස්වීම් සහ අනෙකුත් සියලු ම ආකාරයේ ප‍්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  8. නිලධාරී ගණයේ සියලූ ම අයගෙන් මාසික ප්‍රගති වාර්තා පළාත් සහ අංශ ප්‍රධානීන් විසින් රැස්කල පසුව සියලු ම ප්‍රගති වාර්තා නිසි පරිදි ලබාදුන් අයගේ විස්තර සැලසුම් අංශයට ලබා ගැනීම (අදාල ආකෘතියට අනුව)

ඉටු කරනු ලබන සේවාව

දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් එක් අංශවලින් සිදුකරනු ලබන සේවාවන් හා එහි ප්‍රගතිය සම්බන්ධ යාවත්කාලීන තොරතුරු මාසිකව / ත්‍රෛමාසිකව / වාර්ෂිකව දෙපාර්තමේන්තුවට හා අමාත්‍යාංශයට වාර්තා කිරීම.

අමාත්‍යාංශය / දෙපාර්තමේන්තු අංශ / ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී බාහිර ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 නොවැම්බර් 28 වෙනි සදුදා, 08:14