මුල් පිටුව වාස්තු විද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ

වාස්තු විද්‍යා සංරක්ෂණ අංශය

ක්‍රියාකාරකම්

 • සියලු ම ආරක්ෂක ස්මාරක හා පුරාවිද්‍යා තහනම් ඉඩම් තුළ සංරක්ෂණ කටයුතු හා ඒවා මනාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ කටයුතු
 • පැරණි නගර මධ්‍යස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • වාස්තු විද්‍යාත්මක සාධක වාර්තා ගත කිරීම
 • සංරක්ෂණය සඳහා යෝජනා සකස් කිරීම
 • සංරක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • සංරක්ෂණ වාර්තා සකස් කිරීම
 • පුරාවිද්‍යා භූමි ආශ්‍රිත නව ඉදිකිරීම් කළමණාකරණය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අධීක්ෂණය

වාස්තු විද්‍යා අංශය විසින් මහජනතාව සඳහා ඉටුකරනු ලබන රාජකාරී

 • දිවයින තුළ සංරක්ෂණය කළ යුතු ස්මාරක පිළිබදව ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා පරික්ෂා කර බලා සංරක්ෂණයට යොමු කිරීම.
 • ආගමික ස්ථාන,ස්මාරක ස්ථාන හෝ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය වන සැලසුම් ලබාදීම.
 • පර්යේෂකයනට, විශ්ව විද්‍යාල සිසුනට පැරණි වාස්තු විද්‍යාත්මක නිර්මාණ සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දීම.
 • වාස්තු විද්‍යා සංරක්ෂණ කටයුතුවලදී පුරාවිද්‍යා ආඥාපණතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අංශයේ මූලික ව්‍යුහය

 

මේ වන තෙක් සිදු කර ඇති ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති

මිරිසවැටිය දාගැබ සංරක්ෂණය - 1992

 • ව්‍යසනයෙන් පසු මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගය සංරක්ෂණය - 1998
 • දඹේගොඩ බෝධිසත්ව පිළිමය සංරක්ෂණය - 1990
 • කටුවන ඕලන්ද කොටුව සංරක්ෂණය - 2008

දැනට කර ගෙන යන ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති

 • යාපනය කොටුව සංරක්ෂණය
 • ත්‍රිකුණාමල පැරණි නාවික කොමසාරිස් ගොඩනැගිල්ල සංරක්ෂණය

ඉදිරියේදී නියමිත ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති

 • දීඝවාපී දැගැබ සංරක්ෂණය
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 නොවැම්බර් 28 වෙනි සදුදා, 07:18