පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

Abhayagiriya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

අනුරාධපුරය   

කොට්ඨාශය : මිහින්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය
      

අරන්කැලේ   

කොට්ඨාශය : ගණේවත්ත
දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණෑගල
      

ආර්යගම වෙහෙර කැලේ   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තල්ම
      

Awkana   

කොට්ඨාශය : Kekirawa
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura