පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

Dakunu Dagaba   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

දඹේගොඩ අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව පිළිමය   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : දඹුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : මාතලේ
      

දීඝවාපිය   

කොට්ඨාශය : අක්කරේයිපත්තු
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
      

දෙවිනුවර රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : දෙවිනුවර
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර