පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

වැලිගම අග්‍රබෝධි රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : වැලිගම
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

වැලිගම කුෂ්ඨ රාජගල   

කොට්ඨාශය : වැලිගම
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

යාපහුව   

කොට්ඨාශය : මහව
දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණැගල
      

යඨාල විහාරය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

යුදගනාව   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල