පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

දෙවුන්දර විෂ්ණු දේවාලය   

කොට්ඨාශය : දෙවිනුවර
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

ඕලන්ද කොටුව - මඩකලපුව   

කොට්ඨාශය : මන්මුණේ - උතුර
දිස්ත්‍රික්කය : මඩකළපුව
      

ඇල්ල හල්පේ පත්තිනි දේවාලය   

කොට්ඨාශය : ඇල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

එමළදෙණිය රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : අකුරැස්ස
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

ඇම්බැක්ක අම්බලම   

කොට්ඨාශය : කුණ්ඩසාලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මහා නුවර