පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

ඇම්බැක්ක දේවාලය   

කොට්ඨාශය : උඩුනුවර
දිස්ත්‍රික්කය : මහා නුවර
      

ගඩලාදෙණිය විහාරය   

කොට්ඨාශය : කුණ්ඩසාලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මහා නුවර
      

ගලබැද්ද   

කොට්ඨාශය : පොතුවිල්
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

ගොඩවාය ගෝඨපබ්බත විහාරය   

කොට්ඨාශය : හම්බන්තොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

ගොනාගොල්ල   

කොට්ඨාශය : අම්පාර
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර