පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

හැබැස්ස   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

Isurumuniya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

යාපනය කොටුව   

කොට්ඨාශය : යාපනය
දිස්ත්‍රික්කය : යාපනය
      

Jethawanaramaya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

කහදාව පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : තංගල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට