පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

කළු දිය පොකුණ   

කොට්ඨාශය : දඹුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : මාතලේ
      

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව   

කොට්ඨාශය : කුණ්ඩසාලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මහා නුවර
      

කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය   

කොට්ඨාශය : සූරියවැව
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

Karagahagedara Ambalama   

කොට්ඨාශය : Narammala
දිස්ත්‍රික්කය : Kurunegala
      

කසාගල විහාරය   

කොට්ඨාශය : තංගල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට