පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

කටුවන ලන්දේසි කොටුව   

කොට්ඨාශය : කටුවන
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

කැප්පෙටිපොළ පැරණි බලකොටුව   

කොට්ඨාශය : වැලිමඩ
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

කිරින්ද මහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : හල්දුම්මුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

කොට වෙහෙර වැල්ලවාය   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල