පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

කොටියාගල   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

කුඩුම්බිගල   

කොට්ඨාශය : අම්පාර
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
      

Lankaramaya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Lovamahapaya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

මගුල් මහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : ලාහුගල
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර