පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

මාලිගාවිල   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

Malwathuoya Stone Bridge   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

මල්විල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය   

කොට්ඨාශය : වනාත විල්ලුව
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මාතර කොටුව   

කොට්ඨාශය : මාතර
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

මැදවච්චිය   

කොට්ඨාශය : මැදවච්චිය
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය