පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

බිදුන්කඩ   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

බෝගොඩ පාලම   

කොට්ඨාශය : හාලිඇළ
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

බුද්ධංගල   

කොට්ඨාශය : සමන්තුරේ
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
      

බුදුගල්ගේ - කෝන් කෙටිය   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

බුදුරුවගල   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල