முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

Abhayagiriya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

அனுராதபுரம்   

பிரிவு : மிஹிந்தலை
மாவட்டம் : அனுராதபுரம்
      

அரன்கெலே   

பிரிவு : கணேவத்த
மாவட்டம் : குருணாகல்
      

ஆர்யகம   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

Awkana   

பிரிவு : Kekirawa
மாவட்டம் : Anuradhapura