முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

வெலிகம அக்ரபோதி   

பிரிவு : வெலிகம
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

வெலிகம குஷ்ட ராஜகல   

பிரிவு : வெலிகம
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

யாபஹுவை   

பிரிவு : மஹவை
மாவட்டம் : குறுணாகளை
      

யட்டால விகாரை   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

யுதங்கனாவை   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை