முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

தெவிநுவர விஷ்னு தேவாலயம்   

பிரிவு : தெவிநுவர
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

ஒல்லாந்தக் கோட்டை - மட்டக்களப்பு   

பிரிவு : வடக்கு மன்முனை
மாவட்டம் : மட்டக்களப்பு
      

எல்ல ஹல்பே பத்தினி தேவாலயம்   

பிரிவு : எல்ல
மாவட்டம் : பதுளை
      

எமலதெனிய ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : பிடபெத்தர
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

எம்பெக்கே அம்பலம (தங்கு மடம்)   

பிரிவு : உடுநுவர
மாவட்டம் : கண்டி