முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

ஹெபெஸ்ஸ   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

Isurumuniya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

யாழ்ப்பாணக் கோட்டை   

பிரிவு : யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம் : யாழ்ப்பாணம்
      

Jethawanaramaya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

கஹதாவ புரான விகாரை   

பிரிவு : தங்காலை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை