முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

கலுதிய பொகுன   

பிரிவு : தம்புலை
மாவட்டம் : மாத்தளை
      

கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகை   

பிரிவு : குண்டசாலை
மாவட்டம் : கண்டி
      

கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய   

பிரிவு : சூரியவெவ
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

Karagahagedara Ambalama   

பிரிவு : Narammala
மாவட்டம் : Kurunegala
      

கசாகல விகாரை   

பிரிவு : தங்காலை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை