முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

கடுவன ஒல்லாந்தர் கோட்டை   

பிரிவு : கடுவன
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை   

பிரிவு : வெலிமடை
மாவட்டம் : பதுளை
      

கிரிந்தமகா விகாரை   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

கொஸ்லந்த புரான விகாரை   

பிரிவு : ஹல்தும்முள்ள
மாவட்டம் : பதுளை
      

கொட வெஹெர வெல்லவாய   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை