முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

கொடியாகலை   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

குடும்பிகலை   

பிரிவு : பாணம
மாவட்டம் : அம்பாறை
      

Lankaramaya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Lovamahapaya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

மகுல் மகா விகாரை   

பிரிவு : பாணம
மாவட்டம் : அம்பாறை