முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

மாளிகாவில   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனறாகல
      

Malwathuoya Stone Bridge   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

மல்வில   

பிரிவு : வணாத வில்லுவ
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

மாத்தறைக் கோட்டை   

பிரிவு : மாத்தறை
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

மெதவச்சிய   

பிரிவு : கோமரன்கடவல
மாவட்டம் : திருகோணமலை