முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

பிந்துன்கட   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

போகொட பாலம்   

பிரிவு : ஹாலிஎல
மாவட்டம் : பதுளை
      

புத்தங்கல   

பிரிவு : சம்மான்துறை
மாவட்டம் : அம்பாறை
      

புதுகல்கே   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

புதுருவாகலை   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை