මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

Samadhi Statue   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Vessagiriya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Twin Pond Anuradhapura   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Malwathuoya Stone Bridge   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura