முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

Samadhi Statue   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Vessagiriya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Twin Pond Anuradhapura   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Malwathuoya Stone Bridge   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura