ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව කෝවිල් නාමාවලිය
කෝවිල් නාමාවලිය
දිස්ත්‍රික්කය කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය ඛාණ්ඩය
සෙවුම් පද
නම : Sri Aatheparaasakthi Temple
ලි.ප.අ. : HA/6/CBO/159
ලි.ප. දිනය : 2005-09-28
ලිපිනය : 262/22, Aluthmaavatyhi Road, Colombo - 15
දුරකථනය : +94 11 2523606
විද්‍යුත් තැපැල :