ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

Draft Bill - AN ACT TO PREVENT ANIMAL SACRIFICES IN ANY PLACE OF PUBLIC HINDU RELIGIOUS WORSHIP OR ADORATION OR ITS PRECINCTS OR IN ANY CONGREGATION OR PROCESSION CONNECTED WITH ANY HINDU RELIGIOUS WORSHIP IN A PUBLIC PLACE OR PUBLIC STREET

තව දුරටත් කියවන්න...
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2017 නොවැම්බර් 21 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:31 )
 

இந்து சமய அறநெறிக் கல்வி அபிவிருத்தித் திட்ட அங்குரார்ப்பணமும் நூல்கள் வெளியீடும்

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சின் மாண்புமிகு அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்களது ஆலோசனை மற்றும்அமைச்சின் செயலாளர் திரு.வே.சிவஞானசோதி அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம்

තව දුරටත් කියවන්න...
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2017 මැයි 31 වෙනි බදාදා, 09:14 )
 

இந்துசமய அறநெறிப் பாடசாலை மாணவா்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் விருது வழங்கும் வைபவம்.

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

இந்து சமய மாணவர்களுக்குரிய ஆன்மிகக் கல்வியையூம் ஒழுக்க விழுமியங்களையூம் அறச்சிந்தனைகளையூம் கலாசார சமூக அம்சங்களையூம் ஊட்டுபவை இந்து சமயஅறநெறிப்பாடசாலைகளாகும்.

තව දුරටත් කියවන්න...
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2017 මැයි 31 වෙනි බදාදා, 09:16 )
 
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

පුවත් සහ සිදුවිම්